Memorandum of understanding (MoU)

Memorandum of Understanding vedr. Innovations-Hub for Intelligente og Fleksible Energiløsninger i Greater Copenhagen

 

Baggrund

Greater Copenhagen har med sine 85 kommuner og fire regioner en fælles ambition om at være den internationalt førende metropol på området for grøn omstilling og grøn vækst. Med vedtagelsen af Greater Copenhagen Green er intentionen, at medlemsorganisationerne skal fremme en grøn bæredygtig omstilling ved blandt andet atl understøtte investeringer i intelligente og fleksible energisystemer, fremme efterspørgslen på grønne løsninger i markedet og åbne organisationerne for test og innovation af løsninger.

I Greater Copenhagen findes de relevante aktører, der kan udvikle og drive sådanne digitale og sammentænkte energiløsninger – løsninger som er helt nødvendige for fremtidens energisystem. Partnerne bag dette memorandum deler en fælles forståelse af, at de sammen har forudsætningerne og mulighederne for at udvikle en førende global innovationshub for udvikling, test, demonstration og kommercialisering af løsningerne.

 

Formålet

Formålet med Greater Copenhagen Innovations-hub for Intelligente og Fleksible Energiløsninger er at sikre, at det unikke potentiale for innovation og iværksætteri i krydsfeltet mellem energi og digitalisering indfris. Det skal ske under anvendelse af data, nye forretningskoncepter og modeller for grønne indkøb samt udnyttelse af de unikke faciliteter og living labs i regionen inden for området.

Med Innovations-hubben lettes møde, samarbejder, udveksling og koordinering mellem aktører i hele innovationskæden. Samtidig vil Innovations-hubben i sin egenskab af fælles platform kunne give partnerskabets medlemmer en større synlighed og stemme lokalt såvel som globalt.

Innovations-hub’en baseres på et tæt partnerskab og samler offentlige aktører, virksomheder og vidensmiljøer. Dermed samler initiativet det offentlige marked og private virksomheder, universiteter og borgere for at modne nye intelligente og fleksible løsninger på tværs i geografien.

Hubben forventes at skabe testzone/frirum ift. regulering på området og understøtte udvikling af nye forretningsmodeller og eksport. Det er ambitionen, at innovations-hub’en vil hjælpe start-ups, små, store og globalt orienterede virksomheder ift. den grønne omstilling lokalt såvel som ved replikering på global skala, blandt andet under anvendelse af de samme virksomheders teknologier og løsninger.

Gennem dette formål skal initiativet bidrage til realisering af visionen om Greater Copenhagen som internationalt førende metropol på området for grøn omstilling og grøn vækst.

Aktiviteter og Indsatsområder
Formålet vil blive realiseret gennem konkrete aktiviteter og samarbejder inden for intelligente og fleksible energiløsninger. Disse forventes at omfatte:

 •  At koordinere og sammentænke udviklings- og innovationsindsatsen i regionen.
  -  At igangsætte konkrete udviklings- og demonstrationsprojekter.
  -  At skabe adgang til eksperter og kompetencer på tværs af regionen.
  -  At videreudvikle regionens faciliteter og living labs, blandt andet gennem regulatoriske testzoner.
  -  At gøre data tilgængelige som råstof for innovation og iværksætteri.
  -  At synliggøre regionens internationalt førende position.
  -  At indgå i dialog med borgere og virksomheder, politikere og lovgivere om fremtidens energiløsninger.

 

Relevante aktivitetsområder vil blive fastlagt som del af udvikling af initiativet og kan fx være:

Innovative energiløsninger, der kan bidrage til fx at samtænke bæredygtig energiforsyning med energibesparelser i bygninger (hospitaler, skoler, detailhandel og lignende) og transporten. Fleksibelt energiforbrug for at minimere brug af fossile brændsler ved spidsbelastning. Det intelligente og fleksible energisystem skal tænkes systemisk bl.a. gennem begrænsning af bygningernes energibehov til køling, ventilation og varme, energistyring i bygninger, integration til el-ladestandere, m.v.

At udvikle et energisystem, der i højere grad engagerer borgerne i udbredelsen af EE og VE løsninger, bl.a. gennem nye digitale løsninger med det formål at styre og få eksempelvis fjernvarme, elforsyning og forbrug til at hænge sammen.
Proaktiv frisættelse af data mhp. udstilling og anvendelse på tværs.

Udvikling af en fælles offentlig stemme om krav i grønne indkøb til fleksibilitet omkring energidesign og energiløsninger og andre tiltag, som de offentlige aktører kan gøre.

 

Partnerne
Initiativet vil tage udgangspunkt i regionens living labs indenfor intelligent energi, og de faglige fokusområder, som identificeres gennem disse. Det støttes af netværks- og innovationsorganisationer, der har samme interesse.

En række andre aktører, herunder energiselskaber, industripartnere og forskningsinstitutioner vil løbende blive inddraget i initiativet og derigennem støtte op om realiseringen.

 

Living labs

Sege Park v Malmø Stad: Sege Park er et udviklingsområde for smarte energi-, klima og kredsløbsløsninger med ca. 1.000 nye boliger og udgør en showcase og living lab for bæredygtig byudvikling. Vidensopbygning, erfaringsudveksling, matchmaking om udvikling af nye løsninger ses som partnerskabets attraktive tilbud.

Det Urbana Simris v. E.On: Simris har været en vigtig arena for udvikling af det lokale energisystem, hvilket har givet en række erfaringer og læringer. Næste skridt er at tage disse løsninger og funktionaliteter videre til et urbant miljø for at videreudvikle det lokale energisystem integreret med byens øvrige systemer.

Hyllie v. E.On: Med sin opbygning som bæredygtigt bydistrikt er Hyllie optaget af erfaringsdeling, udvikling af løsninger med kommercielt potentiale og fungere som international showcase for de innovative energiløsninger, der demonstreres i området.

Renewable Energy Lolland (REEL) v Lolland kommune: Med en markant høj andel at vedvarende energi og hertil følgende flaskehalsproblematikker kræves fleksible og intelligente løsninger. Derved giver Lolland et unikt bud på, hvordan fremtidens energisystem kan opbygges.

Bornholm Energy Lab v. BEOF: Bornholm prioriterer som bæredygtig energiø at udvikle og skalere det digitale og sektorkoblede energisystem. Sammen med de øvrige partneres kompetencer ses gode muligheder at fortsætte den udvikling.

PowerLabDK: Som storskala Lab og kobling til fjernvarme, ses spændende muligheder for at udvikle nye tekniske løsninger med eksportpotentiale gennem partnerskabet blandt andet gennem en platform for energidata som er til rådighed på tværs af eksisterende sektorer.

EnergyLab Nordhavn v Foreningen af samme navn: Som et levende laboratorium i en tæt by med meget nybyggeri og en delvist udbygget fjernvarmenet, vil partnerskabet give mulighed for yderligere at kvalificere, udvikle og skalere nye løsninger.

Östra Ramlösa Helsingborg v. Öresundskraft : Innovativ bydel i Helsingborg med et selvbalancerende elsystem. I arbejdet med at skabe en bæredygtigt og omkostningseffektiv effektprofil analyseres nu hvilke valg i energisystemdesign, som bedst bidrager til denne vision. For denne bydel skal der også bygges en digital tvilling som en del af testmiljøet.

 

Klynge- og netværksorganisationer:

Sustainable Business Hub: Er en klyngeorganisation i Sydsverige med fokus på udvikling af smarte bæredygtige byer.

Energy Cluster Denmark: Er Danmarks klyngeorganisation for den samlede energisektor, med fokus på at sikre, at danske virksomheder udvikler ny innovation og teknologiske energiløsninger, som verden efterspørger.

Gate 21: Partnerskabet bestående af kommuner, regioner, virksomheder og vidensinstitutioer arbejder for at accelerere grøn omstilling og vækst i Greater Copenhagen. I partnerskabet testes og udvikles skalerbare løsninger, der reducerer CO2-udledningen og realiserer energi- og ressourcebesparelser.

Greater Copenhagen Secretariat: Er en samarbejdsorganisation der understøtter vækst og udvikling i nordens største metropolområde. Et af fokusområderne er den grønne omstilling.

De videre skridt
Med underskrift af denne MoU ønsker ovennævnte partnere at arbejde for etablering af en innovations-hub for intelligente og fleksible energiløsninger med det ovennævnte overordnede formål og indhold, herunder supplere partnerskabet med øvrige aktører, der findes nødvendige for at understøtte formålet.

Som led i den videre dialog blandt partnerne vil nærmere form og indhold for innovations-hub’en blive drøftet og fastlagt, herunder organisering, aktiviteter og finansiering.